Sprawozdanie finansowe w przypadku wystąpienia nadwyżki środków – agencja wykonawcza

 Według obowiązującego prawa, każda agencja wykonawcza, która w rozliczeniu rocznym osiągnęła nadwyżkę finansową, zobligowana jest do odprowadzenia jej do budżetu państwa. Niemniej jednak, prezentacja nadwyżki środków finansowych w przypadku sprawozdania finansowego agencji wykonawczej kieruje się kilkoma istotnymi zasadami. Nim jednak przyjrzymy się obowiązującym normom, warto przyjrzeć się samej agencji wykonawczej. T

ermin definiuje ustawa o finansach publicznych, która przedstawia agencję wykonawczą jako państwową osobę prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Wymogi jej statusu może określić w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Takie działania podejmowane są w celu zagwarantowania zharmonizowanej i jasnej organizacji wewnętrznej agencji wykonawczej, zaś jeśli chodzi o bazowe elementy finansowej działalności, to jednym z głównych części składowych jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez ministra, który sprawuje oficjalny nadzór nad pracą danej agencji. Obecnie w Polsce, status agencji wykonawczej posiadają:

-Agencja Mienia Wojskowego,

-Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

-Agencja Rynku Rolnego,

-Agencja Nieruchomości Rolnych,

-Narodowe Centrum Nauki,

-Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

-Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,

-Agencja Rezerw Materiałowych,

-Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wystąpienia nadwyżki środków finansowych, która pozostała po uregulowaniu zobowiązań podatkowych, to według artykułu 22 ustawy o finansach publicznych konkretna agencja wykonawcza zobligowana jest do wpłaty tejże nadwyżki na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad instytucją. Istotną kwestią w przypadku tej regulacji finansowej jest jej termin, ponieważ odbywa się ona natychmiast po uporządkowaniu zobowiązań wymagalnych z okresu sprawozdawczego. Niemniej jednak, okres czas na unormowanie kończy się wraz z dniem 30 czerwca roku, który nastąpił po okresie rozliczenia finansowego, którego wynikiem była nadwyżka. Niewpłacenie wyżej wymienionej nadwyżki jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, które są wynikiem konieczności zapewnienia sprawnego i pełnego wykonywania zadań agencji. Zjawisko to, jest możliwe za zgodą w formie uchwały Rady Ministrów na wniosek ministra, który monitoruje pracę konkretnej agencji wykonawczej. Ważnym dokumentem w tej kwestii jest delegata ustawowa zawartą w art. 22 ust. 4 ww. ustawy, która mówi o tym, że minister sprawujący kontrolę nad agencją wykonawczą, po konsultacji z Ministrem Finansów określa w drodze rozporządzenia, indywidualny dla każdej agencji sposób ustalania nadwyżki, który z kolei zależny jest od następujących czynników: – ciągłości finansowania zadań agencji, -inwestycji niezbędnych do wykonywania zadań państwa, -źródeł finansowania zadań realizowanych przez agencję. Agencje wykonawcze, jako państwowe osoby prawne zmuszone są do prowadzenia zarówno ksiąg rachunkowych, ale także sprawozdań finansowych, których zasady określa ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.